Rekrutacja

W ZWIĄZKU Z DOBIEGAJĄCYM KOŃCA OKRESEM REALIZACJI PROJEKTU, REKRUTACJA NA KIERUNKI STUDIÓW REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "NOWE KIERUNKI - NOWE HORYZONTY" ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie niezbędne jest pobranie oraz wypełnienie
FORMULARZA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
Formularz ten należy przesłać do Biura projektu na adres poczty elektronicznej
jbrot@wssm.edu.pl lub abednarek@wssm.edu.pl


Ponadto, aby uczestnik został zakwalifikowany do udziału projekcie, niezbędne jest dostarczenie do Biura projektu następujących dokumentów

  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie - (2 egzemplarze, parafowane na każdej ze stron)

  2. Umowa uczestnictwa w projekcie (2 egzemplarze, podpisane na każdej stronie)

  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  4. Kserokopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej

  5. Kserokopię dowodu ososbistego

  6. 3 zdjęcia formatu: szer. 35 mm x wys. 45 mm


Podpisane dokumenty należy dostarczyć drogą pocztową, kurierem lub osobiście na adres Biura Projektu, ul. Brzozowa 3, 93-101 Łódź.

 

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Niemniej jednak, priorytetowo traktowane będą kobiety oraz osoby, które ukończyły 45 rok życia.