Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych


Uzasadnieniem dla realizacji takiego kierunku studiów jest przeprowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  analiza pokazująca kierunki studiów, których ukończenie wyposaża absolwenta w kompetencje niezbędne do pracy w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a  są to: „Administracja”, „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, „Bezpieczeństwo narodowe”.


Ponadto powyższa analiza wykazuje, że treści programowe i cele nauczania w zdecydowanej większości przedmiotów objętych standardem kształcenia dla wymienionych kierunków nie odpowiadają wprost i w pełnym zakresie treściom
i celom zawartym w programach szkolenia zawodowego. Dlatego też, konieczne wydaje się dopasowanie programu studiów do wymogów rynku, przy zaangażowaniu instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, w proces tworzenia programu studiów. Efektem takiej współpracy jest program studiów, który przewiduje, na każdy semestr  8 zjazdów (sob., niedz.), Każdy semestr liczyć będzie łącznie 96 h dydaktycznych.


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW – 192 h ROCZNIE


SEMESTR ZIMOWY

 1. Ustrojowe aspekty zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
 4. System zarządzania kryzysowego
 5. Rola poszczególnych organów w systemie bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych cz I (Wojewoda, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Siły Zbrojne, ratownictwo, administracja publiczna)
 6. Międzynarodowa polityka bezpieczeństwa


SEMESTR LETNI

 1. Ochrona ludności i obrona cywilna
 2. Zarządzanie informacją i jej bezpieczeństwo
 3. Rola poszczególnych organów w systemie bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych cz II (Wojewoda, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Siły Zbrojne, ratownictwo, administracja publiczna)
 4. Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 5. Zarządzanie ryzykiem
 6. Psychologia konfliktu


Program może ulec zmianie

 

Obniżone, dzięki wsparciu z EFS koszty, bezpośrednio wpłyną na ułatwienie uczestnictwa w kształceniu formalnym dla szerszego grona osób, często nie dysponującymi odpowiednimi środkami finansowymi na kształcenie ustawiczne co stanowi wartość dodaną projektu Współpraca z instytucjami, zarówno publicznymi jak i prywatnymi pozwoli na reewaluację istniejących programów nauczania.

 

LIMIT MIEJSC: 20