Urzędnik w UE


Efektywna administracja jest kluczowa dla rozwoju kraju. Zmiany oraz skuteczność pozyskiwania środków zależą w dużej mierze od urzędników, dlatego niezbędne jest inwestowanie w kadry administracji. Ich rozwój może mieć zróżnicowany charakter, ale najczęściej dokonuje się poprzez podnoszenie indywidualnych umiejętności, kompetencji oraz skuteczności działań pracowników i organizacji.


Program studiów jest zatem tak opracowany, aby zawierał elementy związane m.in.
z zarządzaniem gminą, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, marketingiem
i promocją, kodeksem postępowania administracyjnego i zamówieniami publicznymi.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki również artykułuje, iż szczególnej uwagi w zakresie budowy potencjału administracyjnego wymagają w Polsce JST, zwłaszcza
w odniesieniu do wdrożenia tzw. budżetowania zadaniowego.


Na każdy semestr przypadać będzie 8 zjazdów (sobota, niedziela).

Każdy semestr liczyć będzie łącznie 96 h dydaktycznych. Program przewiduje także blok językowy, który ma na celu usprawnić zdolności kandydatów
w operowaniu tekstami z zakresu prawa i biznesu.

 

SEMESTR ZIMOWY:

 1. Pozyskiwanie funduszy
 2. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Planowanie przestrzenne
 4. Marketing terytorialny
 5. Zarządzanie miastem i regionem
 6. Logistyka miejska


SEMESTR LETNI:

 1. Audyt w jednostkach samorządu terytorialnego
 2. Zamówienia publiczne w JST
 3. Finanse publiczne
 4. Organizacja pracy urzędu
 5. Autoprezentacja
 6. Pozyskiwanie funduszy unijnych cz.II

 

Obniżone, dzięki wsparciu z EFS koszty, bezpośrednio wpłyną na ułatwienie uczestnictwa w kształceniu formalnym dla szerszego grona osób, często nie dysponującymi odpowiednimi środkami finansowymi na kształcenie ustawiczne co stanowi wartość dodaną projektu Współpraca z instytucjami, zarówno publicznymi jak i prywatnymi pozwoli na reewaluację istniejących programów nauczania.

 

LIMIT MIEJSC: 20