Lokalizacja stron internetowych

- zastosowania komputerowe w przekładzie


Głównym problemem w obszarze nauk filologicznych, w tym szeroko pojętej translatoryki, jest bariera we wprowadzeniu do programu zajęć aspektów praktycznych z zastosowaniem technik informatycznych, stanowiących niewątpliwie wysokie koszty wdrożenia, na które wiele uczelni, bądź wydziałów nie posiada środków finansowych.
 

W ujęciu przedstawionego problemu,
zaoferowanie rozwiązań praktycznych
pozwala na zmniejszenie dysproporcji
pomiędzy praktykującymi tłumaczami,
a absolwentami uczelni.


Pliki otrzymywane od zleceniodawców
mogą mieć różne formaty. Powszechnie
stosuje się dostarczanie całego serwisu
internetowego oraz zbiory łańcuchów
tekstowych wyodrębnionych z kodu
źródłowego oprogramowania.


Ta różnorodność utrudnia prace tłumacza, ponieważ oprócz kwalifikacji językowych wymaga znajomości odpowiednich programów oraz języka skryptowego. Konkurencyjność na rynku to już nie tylko umiejętności językowe, ale także szybkie procesowanie tekstu oraz umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych, które to potwierdziły swoja użyteczność do tego stopnia, że wielu zleceniodawców wręcz wymaga stosowania tego typu narzędzi.


W wielu uczelniach widoczna jest wąska specjalizacja ukierunkowana jedynie na parametry językowe. Proponowany przez nas kierunek studiów podyplomowych wypełnia przedstawioną lukę.


Program studiów jest tak skonstruowany, aby absolwent umiejętnie wykorzystał już posiadaną wiedzę językową i teoretyczną z nowo poznanymi aspektami praktycznymi i technologicznymi. Takie połączenie pozwoli na podniesienie jego konkurencyjności na dynamicznym rynku pracy.


Na każdy semestr przypadać będzie 8 zjazdów (sobota, niedziela)
Każdy semestr liczyć będzie łącznie 96 h dydaktycznych.

 

SEMESTR ZIMOWY:

 1. Podstawy informatyki - tworzenie stron internetowych
 2. E-marketing
 3. Lokalizacja - aspekty kulturowe i techniczne
 4. Narzędzia pracy tłumacza
 5. CTE - Computer Technology English
 6. Przekład PE - Polish - English


SEMESTR LETNI:

 1. Przekład EP - English - Polish
 2. Zastosowania komputerowe w przekładzie
 3. Lokalizacja - zastosowania praktyczne
 4. Aspekty kulturowe w przekładzie
 5. Projektowanie graficzne
 6. Seminarium dyplomowe

 

Obniżone, dzięki wsparciu z EFS koszty, bezpośrednio wpłyną na ułatwienie uczestnictwa w kształceniu formalnym dla szerszego grona osób, często nie dysponującymi odpowiednimi środkami finansowymi na kształcenie ustawiczne co stanowi wartość dodaną projektu Współpraca z instytucjami, zarówno publicznymi jak i prywatnymi pozwoli na Reewaluację istniejących programów nauczania.

 

LIMIT MIEJSC: 20